::


 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน จนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิตจากภาวะผู้นำขององค์กร ได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ที่มีความโดดเด่น และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ของการแข่งขันและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเข้มแข็งในวัฒนธรรมของสวนดุสิตอยู่ในรูปแบบของ

1. การมีบุคลิกภาพที่ดี
2. การศึกษาหาความรู้ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
3. ความมีวินัยและการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
5. ความมีระเบียบและประณีตในงานที่ทำ
6. มีความรู้จริงในสิ่งที่ทำ
อันนำมาซึ่งความเป็นตัวตนของ สวนดุสิตในวันนี้ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต


ค่านิยมร่วม (Shared Value)

Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
Uniqueness การมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม
Relationship สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก
Value ความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม
Identity อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย
อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์
Variation การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับ
Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการและ
ความมีสุนทรียศาสตร์ของบุคลากรและนักศึกษา
Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร
Innovation นวัตกรรม
Learning การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากร
Initiation การเริ่มต้น
Total Quality คุณภาพองค์รวม
Young Blood คนรุ่นใหม่

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เจตจำนง

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   โทรศัพท์ 0-2244-5520-1 โทรสาร 0-2244-5520
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  ที่อยู่ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  มหาวชิราลงกรณ์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทรศัพท์ 0-2423-9460 -70 โทรสาร 0-2423-9466

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   - สาขาวิชาการเงิน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   - สาขาวิชาการบัญชี

  ที่อยู่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3
  โทรศัพท์ 0-2-244-5700-2 โทรสาร 0-2-243-9142

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชา ภาษาไทย 
   - สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
   - สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   - สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
   - สาขาวิชา รัฐศาสตร์
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชา นิติศาสตร์

  ที่อยู่ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
  โทรศัพท์ 0-2244-5800-2 โทรสาร 0-2241-8375

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย    
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

  ที่อยู่ 228-228/1-3  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ถนนสิรินธร  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700
  โทรศัพท์ 0-2423-9401-6 โทรสาร 0-2423-9419

 • โรงเรียนการเรือน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
   - แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน 

  ที่อยู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 204/3   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทรศัพท์ 0-2243-9482-3 โทรสาร 0-2243-9487

 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
   -  แขนงธุรกิจการท่องเที่ยว
   -  แขนงธุรกิจการโรงแรม
   - แขนงธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ

  ที่อยู่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 ชั้น 3
  โทรศัพท์ 0-2244-5710-11 โทรสาร 0-2244-5710

 • บัณทิตวิทยาลัย
  ที่อยู่สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ์ (แยกสวนรื่นฤดี)
  145/9 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์ 0-2241-7191-5 โทรสาร 0-2243-3408

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  โทรศัพท์ 0-2241-7191-5

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการบริการ (MBA)
  โทรศัพท์ 0-2244-5774-5

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการความรู้(KM)
  โทรศัพท์ 0-2244-5869

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  โทรศัพท์  0-2244-5858

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
  โทรศัพท์  0-2241-7191-5

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  - สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
  โทรศัพท์  0-2244-5865-66
  - สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  โทรศัพท์ 0-2241-7191-5 ต่อ 4143, 4159

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  - สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ
  โทรศัพท์ 0-2244-5540

ธุรกิจวิชาการ

สวนดุสิตโพล
โทร. 0-2668-9342

ศูนย์หนังสือ
โทร 02-244-5400-4
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 0-2244-5300-4

โครงการบริการอาหาร
และขนมอบ (Home Bakery) 

โทร. 0-2244-5440-5


ดุสิตแผนไทย
โทร. 02-241-7273
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. 0-2244-5260-2,
0-2244-5350-2
สำนักกิจการพิเศษ
โทร. 02-244-5370

สระว่ายน้ำ
โทร. 02-244-5430
โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
โทร. 0-2668-9622,
0-2244-5810-4

โรงแรมสวนดุสิตเพลส
โทร. 02-241-7571-80

ศูนย์สิ่งแวดล้อม
โทร. 02-423-9407-10
โครงการ Suan Dusit Graphic Site
โทร 0-2244-5081-2
โรงสีข้าวสวนดุสิต
โทร. 02-244-5385-7

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โทร. 02-244-5590
สำนักงานบริการอาคาร
วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

โทร 0-2423-9490-6

น้ำดื่มดุสิตา
โทร. 02-244-5380-1

ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
สังกัดโรงเรียนการเรือน

โทร. 02-244-5391-4
สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์  (แยกสวนรื่นฤดี)

โทร. 0-2241-7191-5

ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ
โทร. 02-244-5434-7

ศูนย์ EI การศึกษาพิเศษ
โทร. 02-244-5560
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

โทร. 0-2244-5285-7
ครัวสวนดุสิต
โทร. 02-244-5401-7

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
โทร. 0-2244-5410-5
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จำนวน 5 ศูนย์
ลำดับ
ศูนย์การศึกษา
ที่ตั้ง
โทร/โทรสาร
1
ลำปาง
113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-2435
แฟกซ์. 0-5422-2637
2
นครนายก
ร.ร.เทคโนโลยีวีรพัฒน์ ข/4-389 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 0-3732-1590
แฟกซ์. 0-3732-1591
3
สุพรรณบุรี
57 ถ.ป่าโมกข์-สุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.0-3555-0593-5
แฟกซ์. 0-3555-0596 ต่อ 6647
4
หัวหิน
สถาบันการบินพลเรือน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ. ประจวบศีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-3252-2510
โทร. 0-3252-2506
แฟกซ์. 0-3252-2509
5
ตรัง
139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7522-1212-3
แฟกซ์ 0-7522-1216
(โรงเรียนบูรณะรำลึกเก่า)

 • ศูนย์การเรียน จำนวน 2 ศูนย์
ลำดับ
ศูนย์การศึกษา
ที่ตั้ง
โทร/โทรสาร
1
ระนอง 2
ซ.ระนอง 2 ถ.พระราม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2241-7510-3
แฟกซ์. 0-2241-7512 ต่อ6205
2
รางน้ำ
107 ถนนรางน้ำ (โรงเรียนปริญญาทิพย์เก่า) เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2642-5596-7
แฟกซ์. 0-2245-0551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทรศัพท์ 02-244-5101-2 โทรสาร 02-244-5104

สอบถามรายละเอียดทางวิชาการ และงานทะเบียนการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ Contact center

โทรศัพท์ 02-244-5555, 02-244-5920-3 โทรสาร 02-244-5924