::

ศูนย์นครสวรรค์จัดสัมมนา รมป.

วันที่: 16/03/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • ศูนย์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง กระบวนการจัดสัมมนาการศึกษาปฐมวัย และหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นริศา คำแก่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บรรยายในครั้งนี้ การบรรยายแบ่งไปตามหัวข้อต่างๆ ได้แก่ กระบวนการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักการบริหารจัดการการเปิดดำเนินงานสถานศึกษาปฐมวัย และบทบาทของผู้บริหารการศึกษาปฐมวัย การสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา.....ภาพ/ข่าว.....สรรค์วเรศ กระต่ายทอง