พิมพ์รายการนี้ sdu logo

นักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่จัดกิจกรรม 25/12/52
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 นักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์บุญฤทธิ์ ชมสุทธา และอาจารย์ธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่ายให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้สอบถาม และมีโอกาสเรียนรู้ระบบงานจริง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการเรียน


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th