::

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มสด. ครั้งที่ 3/2556

วันที่: 16/10/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )