::

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่: 08/08/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยคณะนักศึกษาและครู จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานโฮมเบเกอรี่ เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และเปิดโลกทัศน์ในด้านการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ณ โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (ภาพ/ข่าว สรรค์วเรศ)