::

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ

วันที่: 27-28/06/52
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์นครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 2 (7 ภาคเรียน) รุ่นที่ 3 (5 ภาคเรียน) รุ่นที่ 4 (4 ภาคเรียน) และรุ่นที่ 4 (5 ภาคเรียน) ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย อาจารย์บุญช่วย ทองศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวงการศึกษาไทยให้เกียรติกล่าวบรรยายหัวข้อ “กฎหมายการศึกษากับครูยุคใหม่” นายสิทธิศักดิ์ พรหมพิทยายุทธ ท้องถิ่น อ.เมืองนคราชสีมา และ นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา