::

โครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน”

วันที่: 14/02/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณอาคารเยาวภา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาพ/ข่าว : พศิน )