::

นักศึกษาศูนย์อุบลราชธานี โครงการ รมป. จัดกิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่: 07/01/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 6/2 ศูนย์อุบลราชธานี โครงการ รมป. จัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมศูนย์อุบลราชธานี มสด.