::

โครงการวิจัยการพัฒนาครู ให้ข้อเสนอแนะกับคณะอาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับทุน

วันที่: 26/11/55
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล หัวหน้าชุดโครงการวิจัยการพัฒนาครูของครู สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะอาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหัวข้อวิจัยเรื่อง "กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 มหาวิทลัยราชภัฏสวนดุสิต...(adin:เรวดี พลเยี่ยม)