::

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษา รมป.

วันที่: 21/11/55
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดให้มีการขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา (ภาพ/ข่าว..สรรค์วเรศ)