::

รมป.สวนดุสิต รุ่น 6/2 จัดสัมมนา BBL ส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วันที่: 26/09/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • วันที่ 25 กันยายน 2554 โครงการความร่วมมือฯ (รมป.) ศูนย์สุพรรณบุรี ภายใต้การดูแลของ รศ.นพรัตน์ โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ตามโครงการความร่วมมือฯ ได้จัดสัมมนาเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (BBL) ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย รุ่นที่ 6/2 ให้มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ อาจารย์อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง และ อาจารย์กิตติศักดิ์ บุญญวงศ์ ร่วมให้ความรู้ (admin: อลิศ กาญจนกุล)