::

ปรับปรุงสุขลักษณะสระว่ายน้ำ

วันที่: 10/03/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2554 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามตรวจสอบสภาพสุขาภิบาลสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามโครงการ “พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการบริการ” ประจำปี 2554 ซึ่งทางโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ของการสุขาภิบาลสระว่ายน้ำเพื่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ...(admin:เรวดี พลเยี่ยม)