::

โครงการทาสี ทาฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรี

วันที่: 21/02/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • ดร.แสงจันทร์ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ร่วมจัดทำโครงการจิตอาสา “โครงการทาสี ทาฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทสี ICI ประเทศไทย จำกัด ในการให้ความอนุเคราะห์สีพลาสติก และสีน้ำมันที่ใช้ในการทาสีโรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณบริษัทสี ICI ประเทศไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนสี และโรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรี ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดี...(admin:ไพศาล คงสถิตสถาพร)