::

สวนดุสิต ศูนย์สุพรรณส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้นำเยาวชน จ. สุพรรณบุรี

วันที่: 17-19/01/52
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • เมื่อวันที่ 17 – 19 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำเยาวชนต้นแบบ จ. สุพรรณบุรี สนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. สุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวดำเนินโครงการโดย ชมรมกล้าตะวัน ซึ่งมีนักศึกษาจากหลายสถาบัน เข้าร่วมโครงการ ณ วิถีไทย รีสอร์ท จ. สุพรรณบุรี