::

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรและการทำงานเป็นทีม”

วันที่: 17-18/01/52
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรและการทำงานเป็นทีม” ของนักศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจ ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)โดยมีอาจารย์อเนก แสงโนรี และ อาจารย์วลาวัลย์ สุนทรสิงห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2552