::

สัมมนาการพัฒนาสมองกับการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

วันที่: 08/05/53
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • นักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย รุ่นที่๓ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเจริญ เติบโตของเด็กในวัยแรกเริ่ม ดังนั้นจึงได้จัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมองกับการเรียนรู้เด็กปฐมวัย วันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ท่านอาจารย์ณรงค์ โตแหยม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา