รางวัลธรรมาภิบาล "สิงห์ทอง" สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗ http://www.ilac.dusit.ac.th/conference/    การศึกษาภาษาและวัฒนธรรม : มุมมองปัจจุบันและทิศทางในอนาคต http://eportfolio.dusit.ac.th    ePortfolio : ระบบการสร้างแฟ้มสะสมงานสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ : www.entrance.dusit.ac.th การศึกษาปฐมวัย    การศึกษาปฐมวัย : บรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัย ร่าเริง ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมอาหาร    อุตสาหกรรมอาหาร : เรียนรู้ได้ฉับไว ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และเบเกอรี่ พยาบาลศาสตร์    พยาบาลศาสตร์ :
    มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลด้วย "ภูมิปัญญา ศรัทธา และคุณธรรม"
อุตสาหกรรมบริการ    อุตสาหกรรมบริการ : พร้อมรองรับธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการบิน ซึ่งฝึกบริการภายใต้สถานการณ์จริง Home Bakery    Home Bakery : สรรสร้างองค์ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา สวนดุสิตโพล    สวนดุสิตโพล : ผลสำรวจที่น่าเชื่อถือ อันดับหนึ่งของประเทศ


คู่มือการใช้ ICT นักศึกษาพรบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


  ::

Go to Top


Like Us @ Facebook Follow Us @ Twitter Watch Us @ YouTube

Suan Dusit Rajabhat University QR Code

QR Code(Quick Response Code)
รวดเร็ว ทันใจ

เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือก็เข้าเว็บไซต์สวนดุสิตได้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่