มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กว่า 60 ปีมาแล้วที่ “โรงเรียนการเรือน” ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยราชดำริของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ตระเตรียมความชำนาญให้แก่สตรีในยุคนั้น และในขณะเดียวกัน ก็เตรียมให้พวกเธอได้นำความรู้มาใช้ในการสอนด้วย หลายพันครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็เนื่องมาจากการมาเรียนที่โรงเรียนการเรือนแห่งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมา จากโรงเรียนการเรือนในสมัยนั้น ซึ่งได้พัฒนาการศึกษาเรื่อยมา จนเป็น “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” และจึงมาเป็น “สถาบันราชภัฎสวนดุสิต”
ในปัจจุบัน อนุบาลละอออุทิศ เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนมาแล้วกว่า 50 ปี และเป็นโรงเรียนที่รับเด็กการศึกษาพิเศษ (เด็กที่มีความพิการทางหู ตา และสมอง) ในระดับอนุบาล เพื่อให้ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไป (Leaning Disability หรือ L.D.)
สระว่ายน้ำสวนดุสิต
ได้เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นสระว่ายน้ำมาตรฐานเฉพาะเด็กและสตรี และที่นี่เองนับเป็นจุดเริ่มต้นของนักว่ายน้ำทีมชาติที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่าน
โรงแรมสวนดุสิตพาเลซ
เป็นโรงแรมที่ต้อนรับและบริการบุคคลภายนอกทั่วไป โดยบุคลากรภายในโรงแรมนั้นเป็นนักศึกษาของสวนดุสิตเอง
ผลิตผลของโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
เป็นผลพวงทำให้เกิดการก่อตั้ง “Home Bakery” ขึ้น ซึ่งที่นี่ก็ทำรายได้ให้กับสถาบันฯ เป็นจำนวนไม่น้อยจากขนมที่ได้รับความนิยมหลาย ๆ อย่าง เช่น ทอฟฟี่เค้ก, เค้กฝอยทอง บราวนี่ ฯลฯ
น้ำดื่มดุสิตา
ซึ่งผลิตโดยโรงงานน้ำดื่มของสถาบันฯ และจัดให้มีการจำหน่ายออกสู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ อีกทั้งยังมีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ชำนาญการของสถาบันฯ
สวนดุสิตโพล
บทสำรวจประชามติ “สวนดุสิตโพล” นับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการสำรวจประชามติ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาของสถาบันฯ เป็นผู้คิดแบบสอบถามในการสำรวจขึ้นเอง
หอศิลป์สวนดุสิต
ได้จัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษาทั้งในและนอกสภาบันฯ รวมทั้งจากศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งด้วยรางวัล อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2537 จากสมาคม สถาปนิกสยาม ซึ่งใช้เป็นที่เก็บผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ และน่าสนใจยิ่ง
วิเทศสัมพันธ์
เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างปิดภาคเรียนของทุก ๆ ปี ทางสถาบันฯ มีการจัดการเรียนการสอน “การศึกษาพิเศษ” ในระดับอุดมศึกษาขึ้นสำหรับบุคคลผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่พิการทางด้านหูและตา
บัณฑิตวิทยาลัย
นับเป็นสิ่งที่น่ายินที่ที่สุดของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ที่มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศูนย์สุขภาพ
เราได้จัดสถานที่สำหรับออกกำลังกายและห้องอบซาวน่าที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ
การจัดการศึกษา
สถาบันฯ มุ่งให้เสรีภาพในการเลือกลักษณะวิชาตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้เงื่อนไขของหลักสูตร โดยปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 คณะดังนี้
• คณะครุศาสตร์
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• คณะวิทยาการจัดการ
• บัณฑิตวิทยาลัย


การจัดการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต


ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต มีหน่วยงานดำเนินงานประสานงานจัดการเรียนการสอนระหว่างศูนย์การศึกษานอกสถาบันทุกศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันฯ เพื่อให้บริการงาน การจัดการศึกษา ด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ผู้อำนวยการสำนักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
โทร. 243-9051-9, 668-7133-5 ต่อ 1210
โทรสาร 243-7204
• ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลศูนย์การศึกษาฯ
โทร. 243-9051-9, 668-7133-5 ต่อ 1211, 1219
• สำนักงานกลางศูนย์ฯ (ประสานงานวิชาการ)
โทร. 243-9051-9, 668-7133-5 ต่อ 1219

สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต มีศูนย์การศึกษานอกสถาบันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 18 ศูนย์ ดังนี้
 

  ศูนย์จรัลสนิทวงศ์
  ที่ตั้ง  : ร.ร.เทคนิคพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
   538 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 41 ถ.จรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  โทรศัพท์  : 0-2434-5680
  โทรสาร  : 0-2434-6530

  สุโขทัย
  ที่ตั้ง  : ร.ร.พณิชยการสุโขทัย
   11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์  : 0-2668-7513-14
  โทรสาร  : 0-2668-8012

  พงษ์สวัสดิ์
  ที่ตั้ง  : ร.ร.พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
   14/5 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
  โทรศัพท์  : 0-2967-2044, 0-2967-2046
  โทรสาร  : 0-2967-2045

  ดุสิตพณิชยการ
  ที่ตั้ง  : ร.ร.ดุสิตพณิชยการ
   438/17 ซ.ราชเทวี 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
  โทรศัพท์  : 0-2644-8967-8
  โทรสาร  : 0-2644-8967-8

  พณิชยการสันติราษฏร์
  ที่ตั้ง  : ร.ร.พณิชยการสันติราษฏร์
   138/1 ซ.พหลโยธิน 24 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทรศัพท์  : 0-2939-3051
  โทรสาร  : 0-2939-3050

  เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
  ที่ตั้ง  : อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 7)
   7/222 ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  โทรศัพท์  : 0-2884-6243-4
  โทรสาร  : 0-2884-6125

  พณิชยการสยาม
  ที่ตั้ง  : ร.ร.พณิชยการสยาม
   664/47 ซ.จรัลฯ 56 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทรศัพท์  : 0-243-1892-4
  โทรสาร  : 0-2434-1891

  ธนาลงกรณ์
  ที่ตั้ง  : อาคารธนาลงกรณ์
   666 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  โทรศัพท์  : 0-2446-8103-4
  โทรสาร  : 0-2446-8102

  บุษยมาส
  ที่ตั้ง  : อาคารบุษยมาสคอมเพล็กซ์
   555/15 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทรศัพท์  : 0-2757-9591, 0-2757-9560, 0-2757-9593
  โทรสาร  : 0-2757-9567

  ปราจีนบุรี
  ที่ตั้ง  : ร.ร.พณิชยการปราจีนบุรี
97 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
  โทรศัพท์  : 0-3720-0691, 0-3721-5872
  โทรสาร  : 0-3721-5872

  นครนายก
  ที่ตั้ง  : ร.ร.เทคโนโลยีวีรพัฒน์
   /4-389 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
  โทรศัพท์  : 0-3732-1590
  โทรสาร  : 0-3732-1591

  นครปฐม
  ที่ตั้ง  : ร.ร.พัฒนบริหารธุรกิจนครปฐม
   235 ถ.เพชรเกษม (กม.68) ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทรศัพท์  : 0-3420-0391
  โทรสาร  : 0-3420-0390

  ชลบุรี
  ที่ตั้ง  : ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี
   80/90 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์  : 0-3827-4364
  โทรสาร  : 0-3827-4360

  พัทยา
  ที่ตั้ง  : ร.ร.อักษรเทคโนโลยีพัทยา
   189/30 ม.11 ถ.เทพประสิทธิ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
  โทรศัพท์  : 0-3830-0898
  โทรสาร  : 0-3830-0999

  สรบุรี
  ที่ตั้ง  : ร.ร.เทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี (ไอ-แมท)
   99 ม.1 กม.9 ถ.พหลโยธิน ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
  โทรศัพท์  : 0-3636-9453
  โทรสาร  : 0-3636-9453

  พะเยา
  ที่ตั้ง  : ร.ร.ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี
   222 ต.ต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  โทรศัพท์  : 0-5441-1298
  โทรสาร  : 0-5441-1298

  ลำปาง
  ที่ตั้ง  : ร.ร.ลำปางพณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT)
   173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  โทรศัพท์  : 0-5425-1107
  โทรสาร  : 0-5425-1049

  ระนอง 2
  ที่ตั้ง  : ซ.ระนอง 2 ถ.พระราม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์  : 0-2241-7512-3
  โทรสาร  : 0-2241-7510

  วิทยาเขตพิษณุโลก
  ที่ตั้ง  : โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก
   691/11 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  : 0-5521-1000
  โทรสาร  : 0-5521-1612

  ตรัง
  ที่ตั้ง  : วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
   ถ.เทศารัษฎา บ้านโคกแค ม.2 ต.เขายาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
  โทรศัพท์  : 0-7523-3292, 0-7527-1805
  โทรสาร  : 0-7527-1891

  โครงการความร่วมมือฯ ศบอ.บ้านแพ้ว
  ที่ตั้ง  : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  โทรศัพท์  : 0-3448-302
  โทรสาร  : -