สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


“ วิทยาลัยครู ” เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ อันได้แก่ ครุศาสตร์บัณฑิต แต่เพียงว่าผู้สำเร็จวิชาการศึกษาจากวิทยาลัยครูจะต้องเป็นผู้ประกอบแต่วิชาครูเท่านั้น ซึ่งในจุดนี้ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาอื่น ขาดโอกาสในการหางานทำ เหตุผลหนึ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนคำว่า “วิทยาลัยครู” ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในสถาบันฯ หรือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังได้มีหนังสือ แจ้งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2535 กรมการฝึกหัดครูได้ทำพิธีการรับพระราชทานนาม โดยท่านรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานนามสถาบันการศึกษา ทุกสรรพสิ่งในสากลโลกย่อมวิวัฒนาการไปตามกระแสเปลี่ยนแปลงของสังคมและอีกไม่นานชื่อ “วิทยาลัยครู” ที่สั่งสมคุณค่านับอนันต์ทางการศึกษาครูจะลบเลือนไป แต่ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจไว้ว่า บัณฑิตจากวิทยาลัยครูหลายสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการรับใช้และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในนาม “สถาบันราชภัฎ” ต่อไปอย่างแน่นอน สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฎ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 ด้วย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฎ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” อันเป็นมหาศิริมงคลนามยิ่ง เหล่าข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมการฝึกหัดครู (ปัจจุบันคือสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ) ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่สุดมิได้ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิตได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” เป็น “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


ส่วนประกอบตามสัญลักษณ์ เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีวงนอกจะเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีวงในจะเป็นเส้นคู่ ภายในวงรีในจะเป็นดวงตรา พระราชสัญจกร ประจำพระองค์ ระหว่างวงรีทั้งสองตอนบนจะเป็นอักษรไทยรูปทรงอักษรเป็นแบบล้านนา และอักษรขอมว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” ส่วนตอนล่างเป็นอักษรอังกฤษ รูปทรงเป็นแบบอักษรโรมัน แบบ Gpthic หรือตัวอักษรแบบ Old English ความว่า “SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY” ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษแทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัย และแสดงความสูงส่ง แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัย สีฟ้าน้ำทะเล


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกเฟื่องฟ้า-ขจร