วันที่ : 04/06/56

โรงเรียนการเรือนจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มาให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ แก่นักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)