วันที่ : 02/08/53

(จ.ลพบุรี)มสด. ร่วมกับ สพฐ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ.ลพบุรีและสระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดลพบุรี และสระบุรีเข้ารับการอบรม จำนวน 216 คน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยนางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง ดร.องค์อร สงวนญาติ ดร.พัชรพิมล สุขสมจิตร ฟอกซ์ และ ดร.พันชัย เม่นฉาย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารจัดการตนเอง เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้ เทคนิค Service Mind และจิตสาธารณะ และเทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนให้บุคลากรทางการศึกษาสายครูทำงานได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการศึกษาของชาติต่อไป