วันที่ : 24/12/52

ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร(Management Review)
อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนาประธานระบบบริหารคุณภาพ เป็นประธานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ของผู้เกี่ยวข้องในระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมีหน่วยงานที่เข้าประชุมโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และโรงแรมสวนดุสิตเพลส